Met elkaar proberen wij verzuim natuurlijk te voorkomen. Mocht verzuim echter onvermijdelijk zijn, is het belangrijk dat wij altijd weten waar uw kind is.

Ziekmelden

Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, verwachten we dat ouders dit tussen 07.30-8.15 uur telefonisch melden via het algemene nummer. Als leerlingen in de loop van een schooldag ziek worden, melden zij zich bij de teamleider-van-de-dag. Samen met de teamleider belt de leerling naar een ouder, zodat de situatie voor iedereen duidelijk is.

Zodra een leerling beter is, verwachten we van de ouders een schriftelijke herstelmelding via een standaardformulier. Deze moet worden ingeleverd bij de verzuimcoördinator. U kunt contact hebben met het verzuimbureau via de mail (verzuimbu@bonaventuracollege.nl). In samenspraak met Bureau Leerplicht doen we een melding bij de GGD als een leerling meer dan vier keer in een kwartaal is ziekgemeld.

Medisch bezoek of familieomstandigheden

We gaan ervanuit dat ouders afspraken bij de huisarts, tandarts, orthodontist en dergelijke proberen te maken buiten de schooltijden van hun kind. Als dat niet lukt, verwachten we dat ouders het lesverzuim vooraf schriftelijk mededelen bij de verzuimcoördinator.

Een aanvraag voor verlof wegens familieomstandigheden moet ruim van tevoren worden ingediend bij de verantwoordelijke teamleider. Voor de toekenning van het verlof hanteren we de richtlijnen van Bureau Leerplicht.

Formulieren

Het formulier voor de herstelmelding na ziekte kunt u hier downloaden.
Het verlofformulier kunt u hier downloaden.

Ongeoorloofd verzuim

De school probeert ongeoorloofd verzuimen, zoals te laat komen of spijbelen, in de kiem te smoren. Daarom hanteren we in samenspraak met Bureau Leerplicht de 3-6-9-12-regel.

Na drie keer wordt het verzuim door de mentor met de leerling besproken. Na zes keer wordt het verzuim ook met ouders besproken. Na negen keer doen we melding bij de leerplichtambtenaar, die een formele waarschuwing geeft. Na twaalf keer melden we wederom bij de leerplichtambtenaar, die leerling en ouders zal oproepen en eventueel een boete of taakstraf oplegt.

Als leerlingen hun verzuim niet binnen veertien dagen verklaren met een briefje van ouders, wordt het verzuim altijd als ongeoorloofd beschouwd.

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen moeten zich melden bij de conciërge. Zij krijgen daar een te-laatbriefje waarmee ze in de les worden toegelaten. Als er een geoorloofde reden is voor het te laat komen, verwachten we daarover van de ouders een schriftelijke mededeling.

Leerlingen die géén geoorloofde reden hebben, moeten zich de volgende lesdag vóór 08.00 uur melden bij de conciërge. Een leerling die zich niet meldt, moet op een later tijdstip nablijven voor corvee. Bij veelvuldig te laat komen wordt dat eerst gemeld aan de ouders en bij herhaling wordt er melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.