Met elkaar proberen wij verzuim natuurlijk te voorkomen. Mocht verzuim echter onvermijdelijk zijn, is het belangrijk dat wij altijd weten waar uw zoon of dochter is. Daarom gelden de volgende regels.

Ziek melden en beter melden

  • Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, verwachten we dat de ouders dit ’s ochtends voor 8.15 mailen naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl met vermelding van de voornaam, achternaam en de klas van de leerling. Voor vragen kunt U bellen naar nummer 071 5660166
  • Als een leerling in de loop van een schooldag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator. Voordat de leerling naar huis kan, neemt de verzuimcoördinator samen met de leerling contact op met de ouders.
  • Op de dag dat de leerling weer naar school komt, geven de ouders een betermelding door, via een mail naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl. In de mail de voornaam, achternaam en de klas van de leerling, alsmede de begin- en einddatum van de absentie. In samenspraak met Bureau Leerplicht doen we een melding bij de GGD als een leerling meer dan vier keer in een kwartaal is ziekgemeld. Voor vragen kunt U bellen met nummer 071 5660166
  • Bij andere (dokters)afspraken: geef dit graag tijdig door, door te mailen naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl. Vermeld hierbij de naam en klas van de leerling en de reden en tijd van de absentie. We verwachten dat medische afspraken buiten schooltijd gemaakt worden.

Absentie

  • Een leerling die te laat komt, haalt een briefje bij de conciërge. De leerling dient de volgende dag zich voor 8.00 uur te melden.
  • Een absentie die niet binnen drie werkdagen is verklaard, geldt als ongeoorloofd verzuim.
  • Een leerling die absent is zonder melding van u moet dit helaas inhalen door per gemist uur 2 uur in te halen.
  • Bij 9 of meer ongeoorloofde absenties moeten wij een leerling melden bij Bureau Leerplicht.
  • Leerlingen die per periode vaker dan 4 keer of langer dan 2 weken ziek zijn, worden in overleg met u gemeld bij de GGD.

Speciaal verlof

Het formulier voor verzoek om vrijstelling (voor vakantie, gewichtige omstandigheden of wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging), kunt u via deze link downloaden.

De leerlingen die afkomstig zijn uit andere culturen hebben er recht op hun eigen feestdagen te vieren. Ze nemen wel van tevoren een schriftelijk bericht mee van thuis. Voor de volgende data kunnen leerlingen (1 dag!) extra verlof krijgen:

• Suikerfeest (Islamitisch)
• Offerfeest (Islamitisch)
• Holifeest (Hindoestaans)

Leerlingen krijgen géén extra verlof voor het treffen van voorbereidingen of het assisteren daarbij.

Verlof buiten de schoolvakanties
Een verzoek op afwijkend vakantieverlof dient minimaal twee maanden van tevoren via de teamleider aan de directeur van de vestiging te worden voorgelegd.
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en er een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Dit verlof:

• mag hooguit één keer per schooljaar worden verleend;
• mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf – of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering – via de teamleider aan de directeur van de vestiging te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:

• het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
• verhuizing (ten hoogste 1 dag);
• het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
• ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur)
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
• bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
• voor andere naar het oordeel van de vestigingsdirecteur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Vragen ouders wegens gewichtige omstandigheden verlof aan voor meer dan 5 dagen achtereen, dan wijst de vestigingsdirecteur de aanvraag in principe af. Ouders kunnen dan, indien gewenst, nog nadere toelichting op het besluit krijgen bij de leerplichtambtenaar van de eigen woongemeente.

NB.: extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.

Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 schooldagen dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de vestiging bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. Wanneer ouders hun kind langer school laten verzuimen dan is toegestaan, dienen directeuren dit verzuim altijd bij de leerplichtambtenaar te melden. Extra verlof kan worden aangevraagd via een formulier dat bij de teamleider  te verkrijgen is.

Het formulier voor verzoek om vrijstelling (voor vakantie, gewichtige omstandigheden of wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging), kunt u via deze link downloaden.