In de school zijn we met velen. Daarom is voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken een aantal regels geformuleerd.

Bel

Het begin en het einde van de lessen worden aangegeven met een belsignaal. Vijf minuten voor aanvang van het eerste, derde, vijfde en zevende uur wordt eveneens een belsignaal gegeven, ten teken dat de leerlingen en docenten zich naar hun lokaal dienen te begeven.

Lesuitval

Indien door omstandigheden lessen komen te vervallen, draagt de school er zorg voor dat er geen onnodige tussenuren ontstaan. In de onderbouw neemt een andere docent de lessen waar. In de bovenbouw kunnen de uitgevallen uren als studie-uren worden benut. De roostermaker probeert de uitgevallen lessen naar het eind van de schooldag te verplaatsen. Roosterwijzigingen worden altijd vermeld in de Zermelo-app.

Absentie

Iedere leerling is verplicht alle lessen te volgen. Het rooster van lesuren wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt. We verwachten dat medische afspraken buiten schooltijd gemaakt worden. Absentie wordt per uur geregistreerd. De mentor controleert regelmatig het aantal gemiste uren en neemt indien noodzakelijk contact op met de ouders. Ouders kunnen absentie van hun kind inzien in Magister.

Ziekte

Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, verwachten we dat ouders dit tussen 07.30-8.00 uur telefonisch melden via het algemene nummer. Als leerlingen in de loop van een schooldag ziek worden, melden zij zich bij de verzuimcoördinator. Samen met de verzuimcoördinator belt de leerling naar een ouder, zodat de situatie voor iedereen duidelijk is.

Verwijdering uit de les

Het is mogelijk dat een leerling, door verstoring van de orde tijdens de les of herhaaldelijke overtreding van de regels, door een docent uit de les verwijderd wordt. De leerling meldt zich dan onmiddellijk bij lokaal 009. Er worden passende maatregelen genomen.

Gymkleding

De leerlingen dragen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding sportkleding. Het dragen van sportschoeisel is verplicht. Schoenzolen mogen niet afgeven.

Schoolfoto’s en schoolpasje

Aan het begin van het schooljaar worden alle leerlingen gefotografeerd. De foto’s zijn nodig voor ons registratiesysteem en het schoolpasje. Dit pasje dient de leerling op school bij zich te hebben. Het is nodig voor bijvoorbeeld de infotheek, het lenen van een laptop of voor schoolactiviteiten.

Kluisjes

Iedere leerling kan een kluisje huren van school. Het is de schoolleiding toegestaan, om in gevallen waarbij de veiligheid in het geding komt, de kluis van de leerling op inhoud te controleren.

Speciaal verlof

De leerlingen die afkomstig zijn uit andere culturen hebben er recht op hun eigen feestdagen te vieren. Ze nemen wel van tevoren een schriftelijk bericht mee van huis. Voor de volgende data bieden we een extra dag verlof:

  • Suikerfeest (islamitisch)
  • Offerfeest (islamitisch)
  • Holifeest (Hindoestaans)

Leerlingen krijgen géén extra verlof voor het treffen van voorbereidingen of het assisteren daarbij.

Verlof buiten de schoolvakanties

Een verzoek om bijzonder verlof dient bij de teamleider met een duidelijke vermelding van de reden te worden aangevraagd. Vakantieverlof tijdens schooltijd dient minimaal twee maanden van tevoren aan de teamleider te worden voorgelegd. Dit verlof wordt alleen verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en er een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Wanneer ouders hun kind langer school laten verzuimen dan is toegestaan, wordt dit verzuim altijd bij de leerplichtambtenaar gemeld.

Religieuze overtuiging

Het Bonaventuracollege kent leerlingen met verschillende religieuze achtergrond en overtuiging. Wij gaan ervanuit dat elk van die overtuigingen respect verdient. Een religieuze overtuiging is géén reden om aan bepaalde lessen niet deel te nemen. Alle leerlingen doen dus mee aan de gymlessen en aan de godsdienstlessen. Wanneer er in schoolverband en onder schooltijd vieringen zijn, bijvoorbeeld ter gelegenheid van sinterklaas of kerst, dan wordt elke leerling daarbij verwacht. Tijdens de islamitische vastenperiode, de Ramadan, doen leerlingen die vasten, zo gewoon mogelijk aan de lessen mee. Wij staan leerlingen die prijs stellen op het dragen van een hoofddoekje in verband met hun geloofsovertuiging toe. Omdat leerlingen daarmee binnen hun groep een bijzondere positie innemen, bespreken wij de noodzaak of strikte wens met hen. Zodra het dragen van een hoofddoekje een gevaar voor de veiligheid met zich meebrengt, dan moet deze af. Met name tijdens praktijk- of gymlessen is een hoofddoekje daarom nooit toegestaan.

Foto en video-opnames van schoolsituaties

Omdat het Bonaventuracollege opleidingsschool is van een viertal lerarenopleidingen worden er af en toe video-opnames gemaakt van lessituaties. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld als waardevolle bijdrage binnen de professionaliseringstrajecten van stagiaires en (nieuwe) docenten en worden alleen intern gebruikt. Daarnaast maken wij voor de website en diverse pr-doeleinden foto’s en soms video’s. Het is voor de leerlingen altijd duidelijk waarvoor wij dit beeldmateriaal gebruiken. Bij foto’s van individuele leerlingen die we gebruiken voor pr-doeleinden, vragen wij altijd toestemming. Mogelijke bezwaren betreffende deelname van leerlingen aan deze video-opnames kunnen bij aanvang van het schooljaar kenbaar gemaakt worden bij de vestigingsleiding. Het is leerlingen niet toegestaan foto’s te nemen, video-, of geluidsfragmenten op te nemen van schoolsituaties.