In de ouderraad en medezeggenschapsraad zijn ouders vertegenwoordigd die betrokken zijn bij het Bonaventuracollege Burggravenlaan.

Medezeggenschapsraad

Het Bonaventuracollege maakt deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, afgekort SCOL. SCOL beschikt over een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) namens alle scholen die bij SCOL zijn aangesloten. Elke vestiging van het Bonaventuracollege heeft zijn eigen Deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze medezeggenschapsorganen hebben ruime wettelijke bevoegdheden om de school van advies te dienen inzake onderwijskundige ontwikkelingen. Zij keuren budgetten goed en beslissen mee over het personeelsbeleid en de aanstelling van sleutelfunctionarissen. De MR is betrokken bij de ontwikkeling en bewaking van kwaliteit en veiligheid van de school. Zowel de GMR als de DMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en schoolpersoneel. De DMR werkt volgens het volgende huishoudelijk reglement: zie hier.

Leden DMR 2022-2023

Personeelsgeleding: Ancha le Coultre (voorzitter), Magdalena Donovic (secretaris), Arno Steenks
Oudergeleding: Gwen Wolters, Edward Bokern
Leerlinggeleding:

Heeft u een vraag of is er een onderwerp dat u bezighoudt, neemt u dan contact op met: dmrBU@bonaventuracollege.nl

Hier vindt u tevens het reglement van de DMR Burggravenlaan (met een toelichting).

De ouderraad

Wij hebben een ouderraad. Hun taken en bevoegdheden zijn omschreven in een huishoudelijk reglement. In de ouderraad denken ouders mee over allerhande zaken die op school spelen. Het doel van de activiteiten van de ouderraad is enthousiaste leerlingen, toegewijde leraren en tevreden ouders. Globaal gesteld probeert de ouderraad:

  • De ouders te vertegenwoordigen in alle zaken die verband houden met het onderwijs op school en de opvoeding van de leerlingen
  • Het inzicht in onderwijs en opvoeding bij ouders te bevorderen
  • Een goede samenwerking tussen ouders en school te bevorderen
  • De vestigingsdirectie en de medezeggenschapsraad van advies te dienen
  • De koers van de school te volgen en een constructieve bijdrage te leveren
  • De vestigingsraad te adviseren en informatie van de school door te geven aan de ouders/verzorgers
  • In overleg met de schoolleiding de bestemming van de ouderbijdrage te bepalen en te helpen bij de buitenschoolse activiteiten.

De ouderraad is bereikbaar via de voorzitter. U kunt contact opnemen via de mail.