Het Bonaventura College maakt deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, afgekort SCOL. SCOL beschikt over een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) namens alle scholen die bij SCOL zijn aangesloten. Elke vestiging van het Bonaventura heeft zijn eigen Deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze medezeggenschapsorganen hebben ruime wettelijke bevoegdheden om de school van advies te dienen inzake onderwijskundige ontwikkelingen. Zij keuren budgetten goed en beslissen mee over het personeelsbeleid en de aanstelling van sleutelfunctionarissen. De MR is betrokken bij de ontwikkeling en bewaking van kwaliteit en veiligheid van de school. Zowel de GMR als de DMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en schoolpersoneel. De DMR werkt volgens het volgende huishoudelijk reglement: zie hier.

Leden DMR 2023-2024

Personeelsgeleding: Ancha le Coultre (voorzitter), Elena Piët, Arno Steenks
Oudergeleding: Gwen Wolters (secretaris), Edward Bokern
Leerlinggeleding:

Heeft u een vraag of is er een onderwerp dat u bezighoudt, neemt u dan contact op met: dmrBU@bonaventuracollege.nl

Hier vindt u tevens het reglement van de DMR Bonaventura College (met een toelichting).