Kwaliteitsenquête

Algemeen

Ouderraad en schoolleiding van het Bonaventuracollege Burggravenlaan hebben kwaliteitszorg tot speerpunt van beleid gemaakt.

Dit heeft geleid tot de opzet van een kwaliteitszorgsysteem. Elke twee jaar worden bij de ouders, leerlingen,
docenten en onderwijsondersteunend personeel enquêtes afgenomen over de kwaliteit van het onderwijs. Voor elk van deze (doel)groepen worden afzonderlijke vragenlijsten gebruikt. De uitkomsten van deze enquêtes geven zicht op de stand van zaken en op eventuele verbeterpunten. Doordat de enquêtes regelmatig worden herhaald komen bovendien de resultaten van verbeteracties aan het licht.

Kwaliteitszorg is uiteraard een proces van lange adem. Kwaliteit verbeter je niet in een handomdraai. De gekozen werkwijze zal de komende jaren daarom geen grote wijzigingen ondergaan. De ouderraad van het Bonaventuracollege ziet toe en helpt bij de kwaliteitszorg als onafhankelijke instantie binnen de school. De ouderraad verplicht zich om de uitslag, de verbeterplannen en het tijdspad steeds uit eigener beweging aan de desbetreffende groepering mee te delen.

Hier vindt u de kwaliteitsenquête: Kwaliteitsenquête

 

 

 

De Burggravenlaan