Begeleiding

De mentor begeleidt uw kind

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor uw kind en voor u. Twee maal per jaar organiseert de school mentoravonden, maar tussendoor is contact via de mail of in de vorm van een gesprek vanzelfsprekend mogelijk. Soms kunnen er problemen ontstaan binnen het gezin, binnen de klas of binnen een vriendengroep op school waar anderen beter bij kunnen helpen.

Wij hebben op school een ondersteuningsteam dat leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, kan helpen. Het team kan eventueel ook de contacten leggen met externe instanties. Daarvoor is toestemming nodig van u en van uw kind.

Dyslexie en dyscalculie

In de brugklas doen we een dyslexiescreening. Als uit de screening een vermoeden van dyslexie blijkt, neemt de school contact op met de ouders en adviseert zij hen contact op te nemen met een orthopedagoog. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders.

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen extra tijd bij het maken van toetsen en sommige werken op een laptop als daarover afspraken zijn gemaakt. Tijdens toetsweken zitten zij bovendien in een aparte ruimte. Wij hebben afgesproken dat al onze toetsen in lettertype Arial 12 worden aangeleverd zodat vergrotingen niet meer nodig zijn.

Wij bieden onze leerlingen ook de mogelijkheid om met het programma Kurzweil te werken. Dit is een handig programma met onder andere een voorleesfunctie.

Talentontwikkeling

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat meer dan tien procent van de kinderen presteert onder het niveau dat zij aankunnen. Met het programma Talentontwikkeling doet onze school in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek naar mogelijk onderpresteren. Alle brugklasleerlingen doen mee aan deze tweedaagse screening om beter zicht te krijgen op hun capaciteiten en om onderpresteren in beeld te krijgen. De screening bestaat uit een intelligentietest (geen IQ-test) en testjes omtrent motivatie en leervaardigheden. De resultaten van deze screening worden op een informatieavond in januari met de ouders gedeeld.
Een leerling die onderpresteert kan hulp krijgen van een tutor: dit zijn docenten van onze school die hiervoor zijn opgeleid. In deze begeleiding wordt gewerkt aan de specifieke leerbehoeften van deze leerling, bijvoorbeeld het aanleren van leerstrategieën, het vergroten van de motivatie of het versnellen van vakken.

Faalangstreductietraining

Als leerlingen gemiddeld veel te veel spanning/stress ervaren bij toetsen en/of presentaties, dan kunnen zij zich aanmelden voor het volgen van een aantal trainingen. Let wel: het gaat hierbij echt om leerlingen die de stof goed bestudeerd hebben, maar ten onder (dreigen te) gaan aan spanning en gebrek aan zelfvertrouwen. Een beetje gezonde spanning is prima, het helpt je met presteren, maar als de spanning teveel wordt is dat uiteraard niet goed. In de onderbouw werken we vaak in kleine groepjes, in de bovenbouw meestal één op één. Samen met 4 collega’s, vormen we een team van trainers. Aanmelden kan via de mentor of bij René Paulides. Na het invullen van een vragenlijst volgt zo spoedig mogelijk een eerste afspraak.

Passend Onderwijs en onze Ontwikkelklas

In het kader van het Passend Onderwijs heeft het Bonaventuracollege Burggravenlaan een School Ondersteuningsprofiel geschreven. In dit document kunt u precies vinden hoe de ondersteuning op onze vestiging geregeld is.

Onze ontwikkelklas is een project in het kader van het Passend Onderwijs: we bieden leerlingen in een kleine groep, gedurende een half jaar, intensieve en structurele hulp. Gedurende deze uren leren de leerlingen plannen, organiseren van (huis/school)werk, leerstrategieën en wordt er aan hun motivatie en gedrag gesleuteld. De ontwikkelklas vindt plaats op maandag en dinsdag  op school  tijdens het 6e 7e en 8e uur. Deze deelname wordt gecombineerd met een Rots en Water training. Dit is een training die de leerlingen leert de reacties van en in hun lichaam op een goede manier in te schatten en te verwerken. Wij leggen in deze training de nadruk op het weerbaar maken van de leerlingen in de algemene zin, bijvoorbeeld tegen de stress van een toets, een drukke klas om je heen of hoe je voor jezelf kunt opkomen.

De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen hebben de potentie het niveau te halen waarop zij les krijgen, maar dreigen af te stromen door gebrek aan bovengenoemde vaardigheden.

Protocollen:

School Ondersteunings Profiel
Dyslexieprotocol
Dyscalculieprotocol
Pestprotocol

Ons schoolondersteuningsteam:

Mw. L. van Doorn, zorgcoördinator 
e-mail: l.vandoorn@bonaventuracollege.nl 

Mw. K. Kruidenier, intern begeleider mavo en 3e klassen/contactpersoon
e-mail: k.kruidenier@bonaventuracollege.nl 

Dhr. A. Steenks, dyslexiespecialist
e-mail: a.steenks@bonaventuracollege.nl

Dhr. B. van der Mark en mw. J. de Jagher, intern begeleiders 1e en 2e klassen
e-mail: b.vandermark@bonaventuracollege.nl / j.dejagher@bonaventuracollege.nl

Dhr. R. Paulides, intern begeleider bovenbouw / faalangstreductiespecialist
e-mail: r.paulides@bonaventuracollege.nl