Mentoraat

De inhoud van de begeleiding varieert per klas of groep. De begeleiding van de brugklassen, tweede klassen en de derde klassen verschillen van elkaar. Dat geldt ook voor de begeleiding van de groepen havo en vwo in de Tweede Fase.

De taak van de mentor is:

  • De groep en de individuele leerling zo goed mogelijk te leren kennen ter bevordering van de begeleiding. Deze begeleiding richt zich hierbij op de ontwikkeling van de leerling zelf en het functioneren van de leerling in de groep; het leren hoe de studie aan te pakken en het aanleren van vaardigheden om tijdens de schoolloopbaan de juiste keuzes te kunnen maken. De begeleiding kan in de groep of klas plaatsvinden maar verder zijn individuele gesprekken tussen mentor en leerling hierbij van groot belang.
  • De mentor onderhoudt regelmatig contact met de vakdocenten van de leerling voor wie hij verantwoordelijk is.
  • Over de aanpak van de begeleiding pleegt hij regelmatig overleg in het kernteam met de coördinator, studieleider en decaan.
  • Met de ouders zijn er contacten op de kennismakingsavond, mentoravonden en voor zover daar behoefte aan bestaat of gewenst is, ook buiten deze avonden.
  • Een klas of leerling richt zich in eerste instantie tot de mentor. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de leerling wanneer daar behoefte toe is.
  • De mentor heeft een belangrijke stem in de docentenvergadering en bij het uitbrengen van een advies aangaande de te volgen studierichting.

Teamleiders

De teamleiders regelen de schoolzaken binnen een jaargroep of voor een groep van bijeenhorende leerlingen.
Zij overleggen regelmatig met de mentoren van hun klassen, met de studieleiders en eveneens met de directie.

Als de mentor afwezig is, kunt u contact opnemen met de teamleider.
 

Aanspreekpunten voor ouders en leerlingen

-      Bij typisch vakgerichte zaken: de vakdocent
-      Bij wat algemenere zaken zoals huiswerk, studieaanpak, leervorderingen, de sociale positie van het kind in de            klas: de mentor of de studieleider
-      Bij algemene zaken rond organisatie en onderwijsbeleid in het desbetreffende leerjaar: de teamleider.
-      Bij de keuze van profiel en vervolgopleidingen: de decaan