Leerlingen begeleiden: van brugklas tot diploma

Onze aanpak

  • Mentor voor elke klas
  • Creëren van een veilige leeromgeving
  • Coaching bij persoonlijke ontwikkeling
  • Coaching bij sociale ontwikkeling
  • Verbeteren van leervaardigheden

Contact

Het Bonaventuracollege Burgravenlaan zorgt er met een team van docenten, mentoren, teamleiders en decanen voor dat de leerlingen begeleid worden van brugklas tot diploma.

Natuurlijk kan het voorkomen dat de resultaten van een leerling  tegenvallen. Door zorg te bieden kan een leerling daarin vaak worden geholpen. 

button_open_dagen2017.jpg  button_aanmelden_openmiddag_rood.jpg

button stel een vraag 1  aanmeld formulier 1

 

 

Een mentor begeleidt

Spil in het bieden van begeleiding is de mentor van de leerling. Een mentor heeft als taak de klas en de individuele leerling zo goed mogelijk te leren kennen en te begeleiden. De begeleiding richt zich op ontwikkeling van de leerling en zijn functioneren in de groep. Individuele gesprekken tussen de mentor en de leerling zijn daarin belangrijk, net als de gesprekken tussen de mentor en de ouders/verzorgers van de leerling.

Studievaardigheden bijbrengen: Leren Leren

Door een leerling te leren hoe bepaalde vaardigheden aangepakt moeten worden, kunnen achterstanden voorkomen worden. Begeleiding bij de aanpak van huiswerk en het aanleren van studievaardigheden als plannen, structuur aanbrengen en ‘leren leren’ zijn daarbij handvatten.

Een veilige omgeving, waarin problemen bespreekbaar zijn

Het interne zorgteam van het Bonaventura Burggravenlaan begeleidt leerlingen en biedt hen zorg. Met vragen of zorgen van vertrouwelijke aard zijn, kan een leerling bij een vertrouwenspersoon terecht. In overleg wordt besloten hoe met de kwestie wordt omgegaan.

Het Bonaventura Burggravenlaan is zich ervan bewust dat een goede sfeer in de klas leerprestaties ten goede komt en wil een veilige leeromgeving bieden, waarin omgangsvormen duidelijk zijn. In de klassen zijn docenten verantwoordelijk voor de sfeer en moeten alle leerlingen zich veilig kunnen voelen. In het mentoruur wordt aandacht aan pesten geschonken.

Begeleiding bij leerbelemmeringen

Mocht een leerling een leerbelemmering hebben bijvoorbeeld dyslexie of ADHD, dan wordt zorg op maat geboden. Bij dyslexie of dyscalculie volgt de school een protocol. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen meer tijd om hun werk af te maken en krijgen het werk, indien gewenst, vergroot. Al onze toetsen, dus ook de toetsen voor leerlingen zonder leerbelemmering, worden gedrukt in een schreefloos lettertype. Ook kunnen leerlingen gebruik maken van het computerprogramma Kurzweil waarmee de tekst van boeken en toetsen worden omgezet in spraak.

Bij leerbelemmeringen als ADHD of ASS wordt op basis van persoonlijke afspraken ondersteuning geboden. Leerlingen met een zogenoemd rugzakje krijgen persoonlijke begeleiding, intern en/of extern. Mocht een leerling coaching nodig hebben voor bijvoorbeeld weerbaarheid of sociale vaardigheden, dan kan dat binnen de school worden geboden door externe deskundigen.